top of page

Regulamin rezerwacji i wynajmu

Każdy, kto dokona rezerwacji, jednocześnie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Niezaakceptowanie warunków Regulaminu powoduje przerwanie procesu rezerwacji domu.

 

Warunki rezerwacji
 • Rezerwacji można dokonać mailem na adres m.waberski@gmail.com lub telefonicznie  pod numerem telefonu: + 48 604 787069

 • Potwierdzenie zarezerwowanego terminu lub informacja o braku miejsc we wskazanym terminie wysyłane jest w ciągu 72 godzin na adres e-mail wskazany przez Rezerwującego.

Warunki płatności

W ciągu 5 dni od dokonania rezerwacji Rezerwujący  zobowiązany jest do wpłaty, przelewem na konto bankowe,  50 % kwoty wynajmu zgodnej z zamówieniem i uzgodnioną ceną na podstawie rezerwacji.

 

Pozostała część  kwoty wynajmu powinna być zapłacona 10 dni przed datą przyjazdu  wraz z kaucją w wysokości 1 000 PLN. Brak wpłaty na 5 dni przed datą przyjazdu, powoduje że rezerwacja zostaje anulowana. 

 

Kaucja pobierana jest na poczet uszkodzeń spowodowanych przez najemcę. Zwracana jest w przypadku braku uwag przy protokole odbioru domu w ciągu 5 dni licząc od daty wyjazdu Najemcy na rachunek bankowy Najemcy. 

 

Jednostką płatniczą jest złoty (PLN). Płatności należy dokonać w formie przelewu na rachunek  bankowy:

 

Dane do płatności w PLN:

Akademia Osiągnięć RO-Group Marek Waberski

Ul.Podhalańska 18/15 34-400 Nowy Targ

Numer konta w mBank: 46 1140 2004 0000 3602 3012 3690 

w tytule pierwszej wpłaty prosimy podać: „Rezerwacja apartamentu … w Rogowie w terminie …- zaliczka”

w tytule drugiej wpłaty prosimy podać: „Rezerwacja apartamentu … w Rogowie w terminie … – druga wpłata plus zwrotna kaucja”

 

Konto do płatności w EURO: 

Marek Waberski

Ul.Podhalańska 18/15

34-400 Nowy Targ

mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ,

Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

Numer rachunku IBAN PL80 1140 2004 0000 3612 0040 3311

Numer BIC/SWIFT CODE BREXPLPWMBK

SORT CODE – 11402004

 

Prosimy przeliczyć kwotę w złotówkach na Euro po kursie kupna Euro w mBank z dnia wpłaty  https://www.mbank.pl/serwis-ekonomiczny/kursy-walut/

Konto do płatności w CHF: 

Marek Waberski

Ul.Podhalańska 18/15

34-400 Nowy Targ

mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ,

Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

Numer rachunku IBAN: PL13 1140 2004 0000 3112 0014 6548 

Numer BIC/SWIFT CODE:  BREXPLPWMBK

SORT CODE – 11402004

 

Prosimy przeliczyć kwotę w złotówkach na CHF po kursie kupna ChF w mBank z dnia wpłaty https://www.mbank.pl/serwis-ekonomiczny/kursy-walut/ 

Rezygnacja z rezerwacji

 • Anulowanie rezerwacji na 90 dni przed planowanym pobytem – zwrot 100 % wpłaconej zaliczki. 

 • Anulowanie rezerwacji na 30-59 dni przed planowanym pobytem – zwrot 50 % wpłaconej zaliczki

 • Anulowanie rezerwacji poniżej 30 dni przed planowanym pobytem – zaliczka nie jest zwracana (zaliczka będzie zwrócona w 100% jeżeli na to miejsce znajdą się inni Goście)

 • Za niewykorzystany pobyt (wcześniejszy wyjazd / późniejsze przybycie ) Wynajmujący nie zwraca pieniędzy.

Zmiana rezerwacji
 • W przypadku zmiany wcześniejszej rezerwacji Rezerwujący powinien zgłosić zmianę pisemnie na podany adres mailowy. Zmiany terminu można dokonać nie później niż 60 dni przed przyjazdem. 

 • Odpowiedź dotycząca możliwości zmiany przesłana będzie w ciągu 72 godzin. 

 • Termin pobytu w danym obiekcie można zmienić/przedłużyć tylko w przypadku istnienia wolnych miejsc. 

 

Przyjazd, przekazanie kluczy, wyjazd
 • Goście oczekiwani są w godzinach od 16.00

 • Apartament należy opuścić najpóźniej do godziny 11.00. 

 • Późniejsze przybycie / wcześniejszy wyjazd jest możliwy po uzgodnieniu telefonicznym i może być powodem dodatkowej opłaty.

 • Tuż przed przyjazdem Goście otrzymują wiadomość sms ze szczegółami odbioru kluczy, kodów dostępu do bram i bramek wejściowych oraz na plażę.

 • W apartamentach (oraz przesłanym mailu ze szczegółami rezerwacji) znajduje się zestawienie wyposażenia, który pozwala Najemcy na kontrolę stanu zastanego.

 • Najemca ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Apartamentu znajdującym się w przesłanym mailu ze szczegółami rezerwacji.

 • Najemca ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem korzystania z nieruchomości wewnątrz-rezydencyjnej obejmującej min. zasady korzystania z basenu, placu zabaw, ciszy nocnej, utrzymania czystości, wyprowadzania zwierząt domowych itp. znajdującym się w przesłanym mailu ze szczegółami rezerwacji.

Uszkodzenia / Awarie

 • Wszelkie szkody, usterki, awarie i uwagi w trakcie pobytu powinny być natychmiast zgłoszone Wynajmującemu. 

 • Jeżeli w trakcie pobytu klienta dojdzie z jego winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia domu lub uszkodzenia elementów wykończenia lub umeblowania domu, Wynajmujący  zastrzega sobie prawo dochodzenia od Najemcy pokrycia strat przewyższających wartość wpłaconej kaucji. 

 • Przekazywane domy są umeblowane, wyposażone i posprzątane. Na osobach, które przyjęły dom spoczywa obowiązek dbania o powierzone mienie.

 • W przypadku wystąpienia usterki czy też uszkodzenia jakiegoś elementu wyposażenia apartamentu , najemca zgadza się na udostępnienie apartamentu Wynajmującemu lub osobom wskazanym przez Wynajmującego w celu usunięcia usterki, naprawy, wymiany wadliwego elementu wyposażenia apartamentu. Jeżeli najemca nie zgodzi się na wpuszczenie wskazanej osoby do apartamentu nie będzie rościł żadnego odszkodowania za brak funkcjonalności apartamentu.

 • W przypadku poważnej awarii w apartamencie szczególnie sieci energetycznej, pożaru, zalania, sieci wodno-kanalizacyjnej Najemca ma obowiązek wpuszczenia wskazanych przez Wynajmującego osób, w celu usunięcia awarii. W przypadku braku zgody Najemcy lub braku z nim kontaktu, Wynajmujący lub wskazane przez niego osoby mają prawo wejścia do apartamentu bez obecności Najemcy.

Zerwanie umowy
 • W stosunku do osób zachowujących się niewłaściwie, zakłócających porządek, nieprzestrzegających ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy. 

 • W opisie każdego apartamentu podana jest maksymalna ilość miejsc noclegowych. Przekroczenie dopuszczalnej liczby osób powoduje natychmiastowe zerwanie umowy z Najemcą.

Ubezpieczenie
 • Cena usług świadczonych przez Wynajmującego nie obejmuje ubezpieczenia. Klienci korzystają z usług na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku Najemcy czy sąsiadujących apartamentów, kradzież jego bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności. Radzimy przed przyjazdem się ubezpieczyć.

Rozstrzyganie sporów

 • Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla adresu zameldowania Wynajmującego tj. Nowy Targ.

 

Przetwarzanie danych osobowych 
 • Rezerwujący oraz osoba składająca zapytanie, wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Wynajmującego. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. 

 • AKADEMIA OSIĄGNIĘĆ RO-GROUP MAREK WABERSKI z siedzibą w UL.PODHALAŃSKA 18/15 34-400 NOWY TARG jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią , iż: 

  • podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji usługi najmu apartamentu; 

  • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 

  • dane mogą być udostępniane jedynie organom państwa upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa krajowego takim jak organy podatkowe, ZUS; 

  • podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.; 

  • osobą sprawującą nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w jest Marek Waberski, adres e-mail m.waberski@gmail.com

  • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wywiązania się z postanowień powyższego regulaminu rezerwacji i najmu; 

  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. 

 

Adresy apartamentów:

Apartament Dune 20
Rogowo, ul.Rezydencyjna 42/20
72-330 Mrzeżyno

Apartament Plaza 16
Rogowo, ul.Rezydencyjna 88/16
72-330 Mrzeżyno

Apartament Plaza 19
Rogowo, ul.Rezydencyjna 88/19
72-330 Mrzeżyno

IMG_1128.JPG

MAJÓWKA 2024 

7 dniowy pobyt w apartamencie 4 osobowym

w cenie 2800 zł . Zapraszamy

bottom of page